Auto serwis

48 692 764 333

UMOWA NAJMU EKSPOZYTORA OBROTOWEGO

 

Zawarta w dniu …......................... w Warszawie pomiędzy: firmą MAGNALA Sp. z o.o. z siedzibą w Dobkowie 19c, 98-105 Wodzierady, NIP: 8311636543, REGON: 368156470, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000693275, reprezentowaną przez Włodzimierza Janika, zwaną w dalszej części umowy Wynajmującym,

a

firmą........................…...............................................................................................................................

z siedzibą .......................................................................................................................................

NIP ………………………………………. REGON …………………………………………………… KRS ……………………….…………..

tel. .......................................................................... e-mail …..........................................................

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy Najemcą.

 

§ 1.

1.1. Wynajmujący wypożycza Najemcy ekspozytor obrotowy typ  ….............................. nr ………………..

       w terminie od ………………………………………….. (jest to termin, w jakim urządzenie będzie dostarczone Najemcy)

       do ………………………………………….. (jest to termin, w jakim urządzenie będzie wysłane do Wynajmującego) co stanowi łącznie ……….. dni.

1.2. Urządzenie zostanie wysłane Najemcy kurierem InPost na adres:                                                                                                                   ..............................................................................................................................................................................................................................

       tel. …............................................., e-mail ……………………………………………………………………………………………

1.3. po zakończeniu okresu najmu Najemca prześle ekspozytor na własny koszt za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika pod wskazany                     poniżej  adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Potwierdzenie nadania przesyłki przesłane do Wynajmującego mailem lub SMS-em stanowi podstawę do rozliczenia okresu najmu w przypadku znacznego opóźnienia ze strony przewoźnika.

 

§ 2.

2.1. Warunkami wypożyczenia ekspozytora są:

2.1.1.  wpłacenie kaucji w wysokości ….................... PLN będącej równowartością ceny ekspozytora …………………. PLN oraz opłaty za transport za pomocą firmy kurierskiej w wysokości ….................. PLN na konto PKO BP S.A. firmy MAGNALA Sp. z o.o. nr 02 1020 3408 0000 4302 0412 0952  w terminie do dnia …...................................... tytułem „Kaucja za wynajem ekspozytora”

2.1.2. podpisanie niniejszej umowy,  Regulamin Wypożyczenia Ekspozytora Obrotowego oraz Cennika i przesłanie ich skanów na adres e-mail: biuro@magnala.pl lub zdjęć SMS-em na nr 796 909 686.

2.2 Wynajmujący dokona rozliczenia kosztów wynajmu w ciągu 2 dni roboczych od chwili zwrotnego otrzymania ekspozytora od przewoźnika. Płatność za                wypożyczenie nastąpi na podstawie wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT lub paragonu zgodnie z życzeniem Najemcy. Dokument zostanie                przesłany Najemcy e-mailem, a także pocztą tradycyjną na adres podany w niniejszej umowie.

2.3 Na konto Najemcy, z którego została wpłacona kaucja lub inne wskazane przez Najemcę w ciągu 3 dni roboczych od momentu otrzymania ekspozytora od        przewoźnika przekazana zostanie kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wpłaconą kaucją, a kosztem wypożyczenia, pod warunkiem, że zwrócony                        ekspozytor okaże się sprawny i kompletny.

 

§ 3.

3.1 Integralną częścią niniejszej Umowy jest Regulamin Wypożyczenia Ekspozytora Obrotowego wraz z Cennikiem zawierający szczegółowe informacje na            temat wypożyczenia.

3.2 Najemca podpisami akceptuje niniejszą Umowę i dołączony Regulamin Wypożyczenia Ekspozytora Obrotowego wraz z Cennikiem.

§ 4.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

 

§ 5.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

§ 6.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

Podpisy.................

 

Powrót

Sklep internetowy:   www.magnetina.com

 

 

 

Polityka prywatności

 

Polityka cookies

KONTAKT Z NAMI:

 

     biuro@magnala.pl

 

     +48 796 909 686

 

     +48 692 764 333

MAGNALA Sp. z o.o.

 

Dobków 19c

 

98-105 Wodzierady

 

NIP 8311636543