CENNIK WYNAJMU EKSPOZYTORÓW OBROTOWYCH


Typ ekspozytora

Dobowa opłata za wynajem do 7 dni [cena z VAT]

Opłata za każdą dobę wynajmu powyżej 7 dni

[cena z VAT]

Koszt wysyłki kurierem

 [cena z VAT]

EO230V

15 zł

10 zł

25 zł

EO-DC-6V

15 zł

10 zł

25 złKARYKwota kary [z VAT]

Wypożyczenie ekspozytora powyżej okresu umownego bez uzgodnienia z Wynajmującym

20 zł/dobę

Zniszczenie lub zgubienie opakowania

20 zł

Uszkodzenie urządzenia wskutek nieprawidłowej eksploatacji

Koszt naprawy

Zwrot urządzenia w stanie pogorszonym, nie traktowanym jako uszkodzenie (np. wykruszenie lub porysowanie szklanej tacy, widoczne porysowanie obudowy)

50 zł


Auto serwis

48 692 764 333

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA EKSPOZYTORA OBROTOWEGO

 

 1. OPŁATA ZA DOSTAWĘ / WYNAJEM / KAUCJA / KARY

 

  1. Najemca ponosi opłatę za dostawę i wynajem ekspozytora wg Cennika wskazanego na końcu niniejszego Regulaminu. Najemca zobowiązuje się niezwłocznie po podpisaniu i odesłaniu podpisanego skanu lub zdjęcia Umowy Najmu Ekspozytora Obrotowego (zwanej dalej Umową) wpłacić kaucję na podane w Umowie konto Wynajmującego i przesłać potwierdzenie wpłaty mailem lub SMS-em. W przypadku nieprzesłania potwierdzenia wysyłka ekspozytora może się opóźnić ze względu na fakt oczekiwania na zaksięgowanie przelewu.  Potwierdzenie dokonania przelewu musi nastąpić nie później niż siedem dni przed datą określoną w Umowie jako początek okresu wynajmu.
  2. W przypadku wynajmu ekspozytora przedłużającego się powyżej terminu wskazanego w Umowie Wynajmujący poprosi Najemcę o pisemne potwierdzenie konieczności dłuższego wynajmu i ponowne określenie końcowej daty wypożyczenia ekspozytora. W przypadku niepotwierdzenia przedłużenia najmu (np. wskutek braku kontaktu z Najemcą), Najemca zostanie obciążony karą umowną za każdy dzień najmu powyżej daty końcowej wypożyczenia wskazanej w Umowie. Wielkości kar opisane są pod Cennikiem, na końcu niniejszego Regulaminu.
  3. Jeżeli wartość wynajmu ekspozytora przekroczy jego cenę, Wynajmujący na wniosek Najemcy zobowiązuje się sprzedać ekspozytor Najemcy lub wskazanemu przez Najemcę podmiotowi trzeciemu.

 

 1. WYSYŁKA I ZWROT

 

  1. Wysyłka wypożyczonego ekspozytora odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Firma kurierska dostarcza ekspozytor pod wskazany w Umowie adres w godzinach 8-18. Wynajmujący poda Najemcy numer listu przewozowego paczki, by Najemca w dniu dostawy ustalił z kurierem porę doręczenia i odebrał przesyłkę w terminie. Niedoręczenie przesyłki w planowanym dniu najmu nie wynikające z winy dostawcy (np. nieobecność Najemcy w miejscu odbioru) obciąża Najemcę kosztami najmu. Najemca zobowiązuje się sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru z rąk kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia powstałego w transporcie Najemca ma obowiązek spisać przy kurierze (!) protokół szkody i poinformować niezwłocznie o tym fakcie Wynajmującego.
  2. Wynajmujący zaświadcza, że wypożyczany Najemcy ekspozytor jest w pełni sprawny, w dobrym stanie technicznym i bez wad, posiada solidne opakowanie i transportowe zabezpieczenia wewnętrzne. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego (mailem bądź telefonicznie) o planowanym dniu zwrotu urządzenia i firmy przewoźnika, z którego usług będzie korzystał.  Wynajmujący pozostawia najemcy dowolność w wyborze przewoźnika dla zwrotnej przesyłki ekspozytora.
  3. Najemca zobowiązany jest przechować opakowanie transportowe przez cały okres trwania wynajmu i zapakowanie ekspozytora z należytą pieczołowitością w identyczny sposób jak go otrzymał. Uszkodzenie ekspozytora w trakcie zwrotu wynikające z winy Najemcy spowoduje naliczenie dodatkowych kosztów naprawy.
  4. Jeżeli Wynajmujący nie wskazał inaczej ekspozytor należy zwrócić na adres siedziby spółki MAGNALA SP. Z O.O.  w Dobkowie nr 19c, 98-105 Wodzierady, odbierający Włodzimierz Janik, tel 796 909 686

 

 1. TERMINY I WARUNKI UŻYWANIA

 

  1. Minimalny okres wypożyczenia wynosi 2 doby. Doba najmu rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym ekspozytor został dostarczony Najemcy, a kończy się o w dniu poprzedzającym dzień nadania paczki zwrotnej potwierdzony dokumentem nadania paczki.
  2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać ekspozytor na cele zgodne z jego zastosowaniem oraz dbać o należyty stan techniczny. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania ekspozytora – winien on być użytkowany zgodnie z załączoną instrukcją obsługi ze szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa. Każdy ekspozytor wysyłany jest czysty, z kompletnym opakowaniem transportowym i instrukcją obsługi i z takim kompletnym opakowaniem i dokumentami powinien być zwrócony. W przypadku pytań co do użytkowania urządzenia należy się kontaktować z Wynajmującym (tel. 796 909 686).

 

 1. USZKODZENIA, UTRATA, KRADZIEŻE

 

  1. Gdyby wynajęty ekspozytor został uszkodzony, skradziony bądź utracony w całości lub w części, niezależnie od tego czy z winy Najemcy czy osoby trzeciej, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy lub wymiany na nowy do wartości wysokości kaucji.

 

 1. DANE PERSONALNE

 

  1. Najemca uznaje, że dane personalne podane w Umowie Najmu będą przetwarzane do celów wysyłki urządzenia i wyraża zgodę, by dane te były przekazywane osobom trzecim do celów ewentualnego ubezpieczenia.
  2. Informacje dotyczące polityki prywatności spółki MAGNALA Sp. z o.o. zawarte są na stronie intermetowej www.magnala.pl w zakładce Polityka Prywatności.

 

 1. SIEDZIBA I WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

 

  1. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową Najmu Ekspozytora Obrotowego podlegają rozstrzygnięciu przez sąd w Łodzi.

Powrót

Powrót

Sklep internetowy:   www.magnetina.com

 

 

 

Polityka prywatności

 

Polityka cookies

KONTAKT Z NAMI:

 

     biuro@magnala.pl

 

     +48 796 909 686

 

     +48 692 764 333

MAGNALA Sp. z o.o.

 

Dobków 19c

 

98-105 Wodzierady

 

NIP 8311636543